Zaproszenie do wzięcia udziału w XXXIV sesji Rady Gminy Podegrodzie

Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 25, pkt 1 Statutu Gminy Podegrodzie zwołuję i zapraszam do wzięcia udziału w XXXIV sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbędzie się w dniu 27 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu.

 

Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności między sesjami.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 5. Wystąpienie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu na temat realizowanych projektów przez Lokalną Grupę Działania. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia przez Radę Gminy Podegrodzie do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu przeniesienie pomnika Papieża Św. Jana Pawła II z Ploermel we Francji do Podegrodzia.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/240/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2017 nr Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie.
 10. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/353/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/267/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie, wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do  potwierdzenia tych kryteriów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Podegrodzie, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji w 2016 roku Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Podegrodzie na lata 2014-2020.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Podegrodzie na lata 2018-2020.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Podegrodzie na lata 2017-2020.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 1544 K w Stadłach oraz drodze powiatowej nr 1546 K w Stadłach.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Naszacowice do gminnego zasobu nieruchomości.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: część działki ewidencyjnej nr 306 w Naszacowicach, część działki ewidencyjnej nr 888 w Gostwicy, działkę ewidencyjną nr 32 w Długołęce - Świerkli, część działki ewidencyjnej nr 90 w Brzeznej, działek ewidencyjnych nr 63/1, 63/3 w Naszacowicach, część działki ewidencyjnej nr 100/5 w Długołęce - Świerkli.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenu obejmującego część działki ewidencyjnej nr 23 w Chochorowicach.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie w zakresie przeznaczenia działek zlokalizowanych w miejscowościach Brzezna, Chochorowice, Długołęka-Świerkla, Gostwica, Juraszowa, Mokra Wieś, Naszacowice, Olszana, Podegrodzie, Podrzecze, Rogi, Stadła.
 24. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 25. Interpelacje i zapytania radnych.
 26. Wolne wnioski.

Przewodniczący

Rady Gminy Podegrodzie

 (-) mgr Dariusz Kowalczyk

Tagi