Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Podegrodzie

Gmina Podegrodzie otrzymała 755 171,71 złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Podegrodzie"
w ramach Osi  4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – spr

W ramach tego zadania została przeprowadzona termomodernizacja dwóch budynków użyteczności  publicznej tj. Szkoły Podstawowej w Brzeznej Litaczu i budynku Zespołu Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Podegrodziu oraz remont kotłowni w SP w Brzeznej Litaczu.

Celem bezpośrednim realizacji projektu było zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Podegrodzie. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków, szersze wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych jak również przez wprowadzenie zasad energooszczędnego użytkowania budynków oraz sterowania użytkowaniem energii. Zarówno cel bezpośredni, jak i zaplanowany sposób jego osiągnięcia są zbieżne z celami przyjętego pakietu energetyczno - klimatycznego dla UE, który zakłada do 2020 r. zmniejszenie zużycia energii o 20 %.

Cele pośrednie osiągnięte dzięki realizacji przedsięwzięcia to:

a) zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię;

b) redukcja ubytków ciepła z budynków;

c) obniżenie emisji gazów cieplarnianych na trenie Gminy Podegrodzie;

d) zmniejszenie ilości i negatywnego wpływu źródeł niskiej emisji na jakość powietrza;

e) zmniejszenie ilości surowca energetycznego w procesie dostarczania ciepła i ciepłej wody użytkowej do budynków użyteczności publicznej;

f) ograniczenie kosztów ogrzewania budynków;

g) poprawienie mikroklimatu pomieszczeń w termomodernizowanych budynkach;

h) poprawa komfortu cieplnego użytkowników termomodernizownych budynkach;

i) zmniejszenie ekspozycji użytkowników budynków (nauczyciele i uczniowie), na trujące działanie niskiej emisji;

j) podniesienie standardów świadczenia usług publicznych na terenie gminy,

k) promowanie śród mieszkańców gminy prowadzenia działań termomodernizacyjnych.

 

W wyniku realizacji projektu zostanie zaoszczędzona energia elektryczna i cieplna a także zmniejszone roczne zużycie energii pierwotnej w budynkach publicznych oraz zużycie energii końcowej Ponadto dzięki termomodernizacji tych obiektów nastąpi roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w wysokości 129,71  tony równoważnika CO2.

Wartość całości projektu wynosi 2 172 871,36 z czego uzyskane dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 to 755 171,71 zł.

Tagi

GALERIA