Zaproszenie do wzięcia udziału w XXXIII sesji Rady Gminy Podegrodzie

Podegrodzie, dn. 20.11.2017 r.

 

 

Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E

 

               Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku     o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz § 25, pkt 1 Statutu Gminy Podegrodzie zwołuję i zapraszam do wzięcia udziału w XXXIII sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2017 r. (wtorek) o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu.

 

Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności między sesjami.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 5. Sprawozdanie z realizacji postanowień Strategii Rozwoju Gminy Podegrodzie na lata 2013-2020, w tym sprawy związane z jej aktualizacją i monitoringiem.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/240/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2017 nr Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 313/XLII/2009 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego i udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/242/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29.12.2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości  i wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny i wzoru informacji o gruntach w sprawie podatku rolnego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny i wzoru informacji w sprawie podatku leśnego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Podegrodzie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Podegrodzie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Podegrodzie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Podegrodzie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Podegrodzie zlokalizowanej w Olszanie pod nr 1                     i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Chorzów dotyczącego przejęcia do realizacji przez Miasto Chorzów zadania                    w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Podegrodzie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: część działki ewidencyjnej nr 203/1 w Podegrodziu i część działki ewidencyjnej nr 842 w Brzeznej.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie w zakresie przeznaczenia części działek zlokalizowanych w miejscowości Podegrodzie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/319/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27.06.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie w zakresie przeznaczenia działek położonych w miejscowości Podegrodzie.
 22. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Wolne wnioski.

 

                                                                                        Przewodniczący

                                                                                 Rady Gminy Podegrodzie

                                                                                 (-) mgr Dariusz Kowalczyk

Tagi