„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - konsultacje społeczne

Szanowni Państwo!

W związku z koniecznością aktualizacji Kryteriów wyboru grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020, a także Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” rozpoczyna proces konsultacji społecznych.

Zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do zgłaszania uwag na załączonych Formularzach zmian:

- na spotkaniach konsultacyjnych w Biurze LGD, mieszczącym się w miejscowości Mostki 86, 33-340 Stary Sącz, które odbędą się w dniach: 13.11.2017 r., 16.11.2017 r. oraz 20.11.2017 r. w godz. od 11.00 do 13.00,

- za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając skan wypełnionego Formularza na adres: biuro@bramabeskidu.pl lub składając go osobiście w Biurze LGD – do dnia 22.10.2017 r. do godz. 12.00.

Więcej informacji na stronie: www.bramabeskidu.pl

Tagi