Zaproszenie do wzięcia udziału w XXXII sesji Rady Gminy Podegrodzie

Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E

               Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz § 25, pkt 1 Statutu Gminy Podegrodzie zwołuję i zapraszam do wzięcia udziału w XXXII sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbędzie się w dniu 24 października 2017 r. (wtorek) o godz. 10:00  w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu.

 

Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności między sesjami.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 5. Analiza oświadczeń majątkowych radnych za 2016 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/240/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2017 nr Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/278/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/83/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/332/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Brzeznej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana III Sobieskiego w Brzeznej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/333/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Brzeznej – Litaczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ojca Św. Jana Pawła II     w Brzeznej – Litaczu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/334/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Długołęce – Świerkli  w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Długołęce – Świerkli.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/335/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. płk. Narcyza Wiatra w Gostwicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. płk. Narcyza Wiatra w Gostwicy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/336/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Mokrej Wsi  w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Mokrej Wsi.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/337/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Wieczorka w Olszanie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mieczysława Wieczorka w Olszanie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/338/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Olszance w ośmioletnią Szkołę Podstawową w im. św. Kingi w Olszance.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/339/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich                 w Rogach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Batalionów Chłopskich w Rogach.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/340/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Stadłach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Stadłach.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/341/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych im. Św. Ojca Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Św. Ojca Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/342/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Brzeznej.
 22. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Wolne wnioski.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Podegrodzie

(-) mgr Dariusz Kowalczyk

Tagi