Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art.39, 40, 41, 51 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.)  zawiadamiam:

 

  1. o podjęciu przez Radę Gminy Podegrodzie uchwał Nr: XXIII/260/2017 z dnia 07.02.2017r., XXIX/316/2017 z dnia 27.06.2017r. w sprawie przystąpienia do
    • zmiany części tekstowej zawartej w § 10Rozdziału I pn. „Ustalenia ogólne” oraz w § 563 Rozdziału III pn. „Ustalenia szczegółowe”,
    • zmiany przeznaczenia terenów obejmujących tereny w rejonie działek nr: 352/1, 353 położonych w Podegrodziu oraz działek nr: 375/1 i 375/3 położonych w Podrzeczu;

2. o  przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany ustaleń w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu i do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 8 listopada 2017r.

Wnioski należy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Podegrodzie (33-386 Podegrodzie 248) lub w postaci elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Podegrodzie. 

                                    

Tagi