Budowa nowego ośrodka zdrowia w Brzeznej

Szanowni Państwo, mieszkańcy Gminy Podegrodzie!

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieobiektywnymi informacjami dotyczącymi budowy ośrodka zdrowia w Brzeznej, poniżej przedstawiamy stanowisko Gminy Podegrodzie w tej sprawie.

Gmina Podegrodzie, zgodnie z wielokrotnie składanymi deklaracjami, rozpoczęła przygotowania do realizacji tej inwestycji już w 2015 r. Finałem wielomiesięcznych dyskusji i rozpatrywania różnych wariantów budowy było zlecenie opracowania koncepcji funkcjonowania budynku ośrodka zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu w styczniu 2016 r.

Szczegółowy harmonogram dotychczasowych prac przedstawia poniższa tabela:

Zakres prac:

Termin realizacji:

Wykonanie koncepcji przychodni lekarskiej w Brzeznej

04.01.2016 r.- 15.01.2016 r.

Warunki uzgodnienia sieci elektroenergetycznych

26.01.2016 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

24.02.2016 r. - 20.03.2016 r.

Przygotowanie mapy do celów projektowych

08.04.2016 r. - 15.05.2016 r.

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku ośrodka zdrowia i apteki oraz rozbiórka starego budynku w Brzeznej

27.07.2016 r. - 02.09.2017 r.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

12.09.2016 r. - 27.07.2017 r.

Złożenie karty projektu subregionalnego w ramach RPO WM 2014 – 2020, 12 oś priorytetowa : Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia , Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR

29.12.2016 r.

Zlecenie sprawdzenia dokumentacji przez rzeczoznawcę

28.04.2017 r. - 12.05.2017 r.

Przygotowywanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, zlecenie wykonania analizy finansowej

18.05.2017 r. - 19.06.2017 r.

Zaproszenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Praktyki Grupowej Lekarzy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzeznej (dalej: NZOZ)do współpracy  w celu wspólnej realizacji inwestycji

IV kwartał 2015 r.

Złożenie wniosku o dofinansowanie ramach RPO WM na lata 2014 – 2020

19.06.2017 r.

Zmiana stanowiska NZOZ – przedstawienie projektu nowego porozumienia pozbawiającego Gminę Podegrodzie praw do dysponowania własną nieruchomością

17.07.2017 r.

 

Łączny bilans dotychczas poniesionych przez Gminę Podegrodzie kosztów  przedstawia się następująco:

Lp.

NAZWA

WARTOŚĆ

1.

KONCEPCJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA

6.150,00 ZŁ

2.

OPŁATA PRZYŁĄCZENIOWA – TAURON

95,94 ZŁ

3.

OPRACOWANIE ZMIANY W MPZP

2.000,00 ZŁ

4.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

1.353,00 ZŁ

5.

SPRAWDZENIE DOKUMENTACJI

1.845,00 ZŁ

6.

ANALIZA FINANSOWA

9.840,00 ZŁ

7.

PRZYGOTOWANIE I OPRACOWANIE WNIOSKU I DOKUMENTACJI O DOFINANSOWANIE

39.847,00 ZŁ

8.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OŚRODKA ZDROWIA

62.896,00 ZŁ

 

ŁĄCZNIE:

124.026,94 ZŁ

 

 

Przewidywany koszt budowy nowego obiektu ośrodka zdrowia, apteki oraz zagospodarowania terenu, zgodnie z kosztorysem inwestorskim został oszacowany na 4.946.534,41 zł

Gmina Podegrodzie chciała samodzielnie pozyskać dofinansowanie w wysokości ok. 4 mln zł na budowę ośrodka w Brzeznej. Jednak po złożeniu karty projektu okazało się, że w regulaminie konkursu znalazł się zapis, który umożliwiał to tylko podmiotom, które mają minimum roczny kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Dlatego Gmina Podegrodzie zaprosiła do współpracy, jako partnera do realizacji projektu NZOZ. Na potrzeby złożenia wniosku, przygotowanego przez pracowników Urzędu Gminy, przygotowano do podpisania wstępne porozumienie dotyczące zasad współpracy.

Niestety, po złożeniu wniosku NZOZ przedstawił kontrpropozycję zupełnie nowego, skrajnie niekorzystnego dla Gminy porozumienia, które praktycznie prowadziło do przeniesienia własności działki i budynku na rzecz spółki niezależnej od Gminy. Z oczywistych względów Gmina Podegrodzie nie może wyrazić na to zgody.

Poniżej przedstawiamy najbardziej kontrowersyjne założenia projektu  porozumienia przygotowanego przez NZOZ, które przewidywało:

- decydowanie przez NZOZ, na każdym etapie przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, o przystąpieniu lub odstąpieniu od realizacji budowy bez możliwości dochodzenia przez Gminę odszkodowania z tego tytułu, w tym dotychczas poniesionych przez Gminę Podegrodzie nakładów,

- uzależnienie wykonania projektu od realizacji całego porozumienia, czyli głównie niewykonywania przez Gminę uprawnień wynikających z  prawa własności nieruchomości,  i pozostawienie czynszu dzierżawnego na obecnym poziomie 1.246,86 zł  brutto miesięcznie,

- przeniesienie na NZOZ wszelkich majątkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej, co umożliwiałoby dowolne zmiany w projekcie, włącznie z całkowitą zmianą koncepcji,

- rozliczenie dotychczas poniesionych przez Gminę kosztów w przyszłym czynszu dzierżawnym,

- nieodpłatne przeniesienie pozwolenia na budowę na NZOZ,

- wyrażenie przez Gminę zgody na podnajem pomieszczeń bez ograniczeń innym podmiotom prowadzącym działalność leczniczą, przy czym płacony przez nie czynsz będzie pobierał NZOZ,

- możliwość dowolnej modernizacji przez NZOZ budynków i zagospodarowania terenu w dowolnym czasie,

- prawo odkupu nieruchomości po zakończeniu dzierżawy z odliczeniem poniesionych nakładów (ze środków unijnych), czyli praktycznie oddanie nieruchomości za  nieznaczną odpłatnością, a w razie nie przeniesienia  nieruchomości na rzecz NZOZ, zwrot przez Gminę nakładów poniesionych przez NZOZ, a pochodzących z dofinansowania.

Reasumując, NZOZ za pozyskane, w głównej mierze dzięki Gminie, nieoprocentowane dofinansowanie, chciałaby to dofinansowanie rozliczyć w czynszu na dotychczasowym poziomie, a po zakończeniu umowy dzierżawy przejąć nieruchomość lub otrzymać od Gminy zwrot nakładów (pochodzących z dofinansowania).

Mając powyższe na uwadze, Urząd Gminy Podegrodzie informuje, że nie zamierza pozwolić na prywatyzację gminnej działki i budynku oraz dołoży wszelkich starań, żeby poziom opieki zdrowotnej mieszkańców gminy ulegał ciągłej poprawie.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją.

Projekt budowy Ośrodka Zdrowia i Apteki.pdf

Tagi