Informacja dla mieszkańców dotycząca pozbywania się z nieruchomości nieczystości ciekłych

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) właściciele nieruchomości , którzy posiadają na swoim terenie zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani do pozbywania się nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami tej ustawy i przepisami odrębnymi.

Stosownie do postanowień w/w ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do:

1) zawarcia umowy z właściwym podmiotem, którym jest :

  • gminna jednostka organizacyjna prowadząca działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub
  • przedsiębiorca, posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie;

W Gminie Podegrodzie zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych posiadają następujący przedsiębiorcy:

Pełna nazwa jednostki

Numer telefonu

Usługi Transportowe i Wywóz Fekalii, Wiesław Łatka, 33- 386 Podegrodzie 189

18 445 92 74

Zakład Naprawy Odmierzaczy Paliw Płynnych Czyszczenie Zbiorników, Józef Nowogórski, Długołęka – Świerkla 16, 33 – 386 Podegrodzie

604 102 760

18 445 84 04

Zmechanizowane Roboty Ziemne, Usługi Transportowe, Andrzej Kuchnia, Długołęka – Świerkla 159, 33 - 386

604 996 348

18 44587 27

F.H.U.P. Janur Bogusław, ul. Papieska 53, 33- 300 Nowy Sącz

695 595 728

18 443 03 85

Spółdzielnia Usług Rolniczych w Podegrodziu z/s w Brzeznej, 33 -386 Podegrodzie

18 445 87 87

Transport Ciężarowy S.C. „LIZSBEK” - L. i S. Lis, Świniarsko 7, 33 – 395 Chełmiec

18 449 00 11

 

2) udokumentowania wykonania obowiązku przez okazanie umowy i dowodów zapłaty za  usługi pozbywania się nieczystości ciekłych. Oznacza to, że właściciel nieruchomości musi przechowywać umowę i dowody zapłaty. Warto przy tym zwrócić uwagę, że stosowna dokumentacja powinna zawierać dowody zapłaty za wszystkie wywozy, których częstotliwość winna uniemożliwiać wypływ nieczystości ze zbiornika, wynikający zwłaszcza z jego przepełnienia, oraz umożliwiać ciągłość w korzystaniu ze zbiornika. Niewłaściwe postępowanie ze ściekami stwarza zagrożenie sanitarne – zanieczyszczenie wód powierzchniowych i gruntowych. W przypadku kontroli tej dokumentacji będzie brana pod uwagę średnia ilość odprowadzonych ścieków, która jest ustalana jako równa ilości wody pobranej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002 r.) przeciętne normy zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych w budynkach podłączonych do zbiorników bezodpływowych wynosi 2,4 - 3 m3 na mieszkańca w ciągu miesiąca.

 

Wspomniana ustawa zobowiązuje Wójta Gminy Podegrodzie do sprawowania kontroli nad przestrzeganiem i stosowaniem jej przepisów. W związku z tym, informujemy wszystkich mieszańców Gminy Podegrodzie o planowanych w najbliższym czasie kontrolach. Kontrole zostaną przeprowadzone przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Podegrodzie.

Tagi