Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

Na podstawie art.17 pkt  9 i 11 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 2 czerwca 2017r. poz. 1073), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Gminy Podegrodzie Nr: Nr: XI/111/2015 z dnia 30.10.2015r., XVI/181/2016 z dnia 25 maja 2016r., XVII/191/2016 z dnia 28 czerwca 2016r. i XVIII/212/2016 z dnia 29.08.2016r.

 

                            z a w i a d a m i a m    o wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Podegrodzie w części obejmującej tereny w rejonie działek nr: 423/1, 426, 427, 521/40, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 881/14, 881/18 i 916/8 położonych w Brzeznej, 391 położonej w Stadłach, 521/1 i 936 położonych w Gostwicy oraz 205 położonej w Podegrodziu wraz z prognozami oddziaływania na środowisko - w dniach od 24 lipca do 23 sierpnia 2017r. w Urzędzie Gminy Podegrodzie w godzinach od 8ºº do 15ºº w pokoju nr 1. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2017r. w Urzędzie Gminy w Podegrodziu w pokoju nr 1 o godz. 10ºº.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wnieść uwagi. Uwagi do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie i do prognoz oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie lub w postaci elektronicznej do Wójta Gminy Podegrodzie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 września 2017r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest wójt Gminy Podegrodzie.

Tagi