Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

ROS-PP.6721.5.2017

Na podstawie art. 17 pkt  9 i 11 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz uchwały Rady Gminy Podegrodzie Nr XVI/181/2016 z dnia 25.05.2016 r., Nr XXI/237/2016 z dnia 29.11.2016 r.,  Nr XXIII/260/2017 z dnia 07.02.2017 r., Nr XXIV/282/2017 z dnia 27.03.2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie     

  z a w i a d a m i a m    o wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Podegrodzie dla terenów działek ewidencyjnych nr: 446/12 i 447/13 obręb Podrzecze, 126/6 obręb Juraszowa, 205 obręb Stadła, 378/8 obręb Olszanka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - w dniach od 18 lipca do 11 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Podegrodzie w godzinach pon.: 8ºº do 16ºº oraz wt. – pt.: 7.00 – 15.00 w pokoju nr 1. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy w Podegrodziu w pokoju nr 1 o godz. 9.ºº.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2017 r.

Wnioski należy składać do Wójta Gminy Podegrodzie w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której dotyczy. Wnioski należy składać w godzinach pracy Urzędu Gminy Podegrodzie (pon.: 8ºº do 16ºº oraz wt. – pt.: 7.00 – 15.00). Pisma należy kierować na adres Urzędu Gminy Podegrodzie (33-386 Podegrodzie, Podegrodzie 248) lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres email: gmina@podegrodzie.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Podegrodzie.

Tagi