Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Od 5 lipca do 3 sierpnia 2017 r. będzie można składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" finansowane z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. O pomoc finansową będą mogli ubiegać się rolnicy, małżonkowie rolników lub ich domownicy, którzy objęci są ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie.

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji, maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Wysokość wsparcia na tego typu przedsięwzięcia nie może przekraczać 300 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020. Minimalna wysokość pomocy jaką można otrzymać nie może być mniejsza niż 10 tys. zł.

Zainteresowani takim wsparciem będą zobowiązani do podjęcia działalności gospodarczej związanej m.in. z przetwarzaniem mięsa, owoców i warzyw, mleka, zbóż, ziemniaków a także produkcją olejów i innych tłuszczów płynnych. Pełen katalog rodzajów działalności, które są objęte wsparciem został zamieszczony w materiałach informacyjnych .

Wsparcie może być przeznaczone m.in. na:

  • budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności;
  • zakup (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, z także zakup aparatury pomiarowej i kontrolnej;
  • nabycie urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.”

33-300 Nowy Sącz, ul. Kraszewskiego 44, tel. (0-18) 440-88-97,1P 49700, fax.(0-18) 445-78-49, e-mail: bp 108@arimr.gov.pl
Małopolski Oddział Regionalny, 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25 tel. (+48-12) 6298010, fax. (+48-12) 4211311, e-mail: malopolski@arimr.gov.pl
ARiMR 00-175 Warszawa, Al. Jana Pawła II 70, tel. 0-800 38-00-84, fax. (+48-22) 318-53-30, e-mail: info@arimr.gov.pl

Tagi