Spotkania szkoleniowo-doradcze LGD Brama Beskidu

Stowarzyszenie LGD „Brama Beskidu” informuje, że w dniach 19.06-03.07.2017 r. będzie prowadzić w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 nabory wniosków na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej:

  1. Nabór 4/2017 (poza sektorem turystyki i czasu wolnego) – wysokość limitu dostępnych środków wynosi 900 000 zł
  2. Nabór 5/2017 (w sektorze turystyki i czasu wolnego) – wysokość limitu dostępnych środków wynosi 600 000 zł.

 

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji do 70 % kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jedną operację.

W ramach działania komunikacyjnego: Informowanie na temat warunków i sposobów realizacji rozliczania projektów zaplanowano spotkania szkoleniowo–doradcze
w poszczególnych gminach.

W dniach:

- 12.06.2017 r., w godz. 9.00 – 13.00 w URZĘDZIE GMINY W ŁĄCKU

- 13.06.2017 r., w godz. 9.00 – 13.00 w GMINNYM OŚRODKU KULTURY W PODEGRODZIU

- 14.06.2017 r., w godz. 9.00 – 13.00 w URZĘDZIE MIEJSKIM W STARYM SĄCZU

pracownicy Biura LGD będą pełnić dyżury podczas, których m.in. będzie można skorzystać z bezpłatnego doradztwa.

Bezpłatne doradztwo świadczone jest również w Biurze LGD w dniach roboczych po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

W najbliższym czasie LGD Brama Beskidu planuje ogłoszenie naborów na projekty grantowe (projekty skierowane szczególnie dla organizacji pozarządowych, działających na obszarze LGD). Planowane są także nabory na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na działania z zakresu i udostępniania dziedzictwa kulturowegoi przyrodniczego oraz budowy i przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

 

LSR 2016-2023 realizowana przez LGD Brama Beskiduwspółfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Więcej informacji na temat wdrażania LSR, zakresu wsparcia czy terminów naborów można uzyskać w biurze LGD Brama Beskidu mieszczącym się pod adresem: Mostki 86, 33-340 Stary Sącz, pod nr tel.: 18 547 66 80, na stronie internetowej www.bramabeskidu.pl oraz portalu facebook.pl. Zapraszamy na bezpłatne konsultacje i doradztwo, a także na spotkania informacyjne oraz szkolenia organizowane przez pracowników LGD Brama Beskidu

Tagi