Zaproszenie do wzięcia udziału w XXVII sesji Rady Gminy Podegrodzie

Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 25, pkt 1 Statutu Gminy Podegrodzie zwołuję i zapraszam do wzięcia udziału w XXVII sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbędzie się w dniu 26 maja 2017 r. (piątek) o godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności między sesjami.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Podegrodzie za rok 2016.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Podegrodzie za rok 2016.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Podegrodzie z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/285/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Podegrodzie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości obejmującej część działki ewidencyjnej nr 459/4 w Podegrodziu oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przedmiotowej umowy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących część działki ewidencyjnej nr 442 w Długołęce - Świerkli oraz działki ewidencyjne nr 395 i 396 w Podrzeczu.
 12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski.

 

                                                                                                      Przewodniczący

                                                                                               Rady Gminy Podegrodzie

                                                                                              (-) mgr Dariusz Kowalczyk

Tagi