Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

  • pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
  • młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, których mowa w pkt 1.

Art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w:

- rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
(Dz. Urz. UE L nr 352 z dnia 24 grudnia 2013 r. str. 1;

- rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L nr 352 z dnia 24 grudnia 2013 r. str. 9).

 

Kwoty dofinansowania po uwzględnieniu pomocy publicznej wynoszą:

- do 8.081 zł - w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

- do 4.587 zł – w przypadku nauki zawodu przy okresie wynoszącym 24 miesiące, wypłacane na mocy przepisów przejściowych do 31 grudnia 2014 r.,

- do 254 zł - w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy, za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Podegrodzie może otrzymać pracodawca, który złoży do Wójta Gminy Podegrodzie wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia wraz z niezbędnymi załącznikami, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. We wniosku należy podać numer konta bankowego, na które, po wydaniu przez Wójta Gminy decyzji administracyjnej przyznającej dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, zostanie przelana kwota dofinansowania, oraz numer telefonu kontaktowego.

 

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć kopie potwierdzonych na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez pracodawcę:

- dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,

- dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy,

- umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

- świadectwa pracy młodocianego pracownika,

- dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu z przygotowania zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym,

- dokumentu potwierdzającego krótszy okres szkolenia (dołączyć w przypadku zmiany umowy),

- świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki zawodu),

- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

- oświadczenie o powiązanych jednostkach gospodarczych,

- oświadczenie o kumulacji pomocy przy połączeniach, przejęciach i podziałach przedsiębiorstw.

 

W przypadku wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia kilku młodocianych pracowników na każdego młodocianego pracownika należy złożyć odrębny wniosek
z kompletem załączników.

 

 

 

Tagi