Gmina Podegrodzie

Dziś jest:28 Listopad 2015 Imieniny:Jakuba, Stefana, Romy

AA
Pogoda: °C
Jesteś tutaj: Strona glownaAktualności

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

WIADOMOŚCI - Aktualnościwróć do listy wiadomości

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - wyłożenie

Czwartek, 03 Wrzesień 2009

 

WÓJT GMINY PODEGRODZIE
 
podaje się do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie oraz prognozy oddziaływania na środowisko do w/w planu

w dniach od 24 sierpnia 2009 r. do 21 września 2009 r.
w Sali Gminnego Ośrodek Kultury w Podegrodziu w godz. 9:00 – 15:00
 
         Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego oraz prognozie oddziaływania na środowisko, odbędzie się w dniu 10 września  2009 r. o godzinie 1400, w siedzibie Urzędu Gminy Podegrodzie. Równocześnie informuję, że przedstawiciele zespołu projektowego pełnić będą dyżur w dniach 24.08.2009 r., 03.09.2009 r., 10.09.2009 r. i 17.09.2009 r. w godz. 11:00 – 15:00.                          
 
        Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 29 i 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i w prognozie, może wnieść uwagi.
         Uwagi należy składać do Wójta Gminy Podegrodzie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 października 2009 r.
 
            Uwagi i wnioski  do prognozy wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: mariusz.karpierz@podegrodzie.pl
Uwagi i wnioski do projektu planu wnoszone mogą być w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: mariusz.karpierz@podegrodzie.pl
          Do składanych uwag prosimy załączyć mapkę z zaznaczeniem nieruchomości, której dotyczy uwaga.
 
       Równocześnie informuję, że z dokumentacją projektu planu, w tym z uzgodnieniami i opiniami RDOŚ i PPiS zapoznać się można w Urzędzie Gminy Podegrodzie, w Referacie Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami, pok. nr 27 w godzinach pracy Urzędu.