Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

Treść

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503), 39 ust. 1, art. 40, 41 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz uchwały Rady Gminy Podegrodzie Nr XXXVI/422/2022 z dnia 28.01.2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia  zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie,

                            z a w i a d a m i a m    o wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie w zakresie zmiany części tekstowej Studium zawartej w Części drugiej pt. „Kształtowanie struktury przestrzennej” odnoszącej się do: zapisów zawartych w ust. 1.2 pn. „Dopuszczalny zakres zmian” oraz do zapisów w ust. 4 zawartych pod tabelą wskaźników urbanistycznych dot. odstępstw od ustalonych wskaźników urbanistycznych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - w dniach od 4 do 25 października 2022r. w Urzędzie Gminy Podegrodzie w godzinach od 8ºº do 15ºº w pokoju nr 2.

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Podegrodzie (https://bip.malopolska.pl/ugpodegrodzie). Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium jw. odbędzie się w dniu 10 października 2022r. w Urzędzie Gminy Podegrodzie w pokoju nr 2 o godz. 10ºº. Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Natomiast na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie i do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Wójta Gminy Podegrodzie w formie papierowej wysłanej pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Podegrodzie (33-386 Podegrodzie 248) jak również w formie elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej mail: (gmina@podegrodzie.pl i platformy usług administracji publicznej ePUAP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania lub siedziby - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2022r.  

/Uchwala zm.Studium2022.pdf

Tekst zm. studium do wylo.pdf

Prognoza zm.Studium Podegrodzie do uzg..pdf

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

1)   dane osobowe podawane są w celu składania uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego i będą przetwarzane do   momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Podegrodzie jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów

2)  administratorem podanych danych osobowych jest Wójt Gminy Podegrodzie z siedzibą: 33-386 Podegrodzie 248, tel.(18) 445 90 66, e-mail: gmina@podegrodzie.pl,

3)  podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem uwag  bez rozpoznania,

4)  składający uwagi  ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

5)   składający uwagi ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

6)   podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 9 , 11 i art.18  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503),

7)  składający uwagi  ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagi ,

8)  dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Podegrodzie: e-mail: iodo@podegrodzie.pl

1377402